Nasz Zespół

Nasz zespół to specjaliści z różnych dziedzin. Naukowcy, innowatorzy, eksperci w swoich dziedzinach. Połączony potencjał naszego zespołu jest wystarczający do realizowania nawet największych i najbardziej skomplikowanych projektów doradczych.

 

 

Jan Ratajczak

Jan Ratajczak
Prezes Zarządu

Innowator i menadżer z długoletnim doświadczeniem. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej oraz wielu kursów, szkoleń. Audytor energetyczny, audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią (wg ISO 50001, cert. TÜV SÜD Polska). Wcześniej, m.in.: Prezes Zarządu Fundacji Klaster Czyste Powietrze w Krakowie i Wiceprezes TERMOPLAN sp. z o.o. w Krakowie. Koordynator Partnera konsorcjum opracowującego Sektorową Ramę Kwalifikacji dla Energetyki (SRKE).

Autor wielu koncepcji realizacji inwestycji związanych z potrzebami energetycznymi, szczególnie wykorzystania zielonej energii w budownictwie i przemyśle energochłonnym. Współautor opracowań i raportów, dotyczących rozpowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, związanych z efektywnością energetyczną.

Doradzał wielu podmiotom gospodarczym we wprowadzaniu instalacji wielosystemowych,  wykorzystujących odnawialne źródła energii z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego.

Agata Binkowska

Agata Binkowska, MBA
Przewodnicząca Rady Fundacji

Chemik. Absolwentka Politechniki Radomskiej, studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jak również studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration w Gdańsku. Ekspert w obszarze ochrony środowiska, planowania przestrzennego, wymogów środowiskowych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Ma uprawnienia pozwalające na sporządzanie prognoz i strategicznych ocen oddziaływania inwestycji i przedsięwzięć na środowisko. Posiada doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych, finansowanych z udziałem środków dedykowanych z budżetu UE.

Organizatorka wizyt międzynarodowych w zakresie lecznictwa komórką macierzystą, medycyną niekonwencjonalną i profilaktyką zdrowotną. Poziom jej kompetencji został wielokrotnie potwierdzony przez państwowe instytucje certyfikujące. Współpracuje też ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami pożytku publicznego.

dr hab. inż. Beata Zimowska

dr hab. inż. Beata Zimowska
Przewodnicząca Rady Naukowej

Profesor Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Opublikowała ponad 80 publikacji naukowych, 30 popularnych artykułów i dwie książki. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych. Była współorganizatorem i członkiem Rady Naukowej I Euroazjatyckiego Kongresu Mykologicznego, XIII Kongresu Ekologii i Środowiska z udziałem międzynarodowym, I International Bioprotection, Polska w Lublinie. Wykonała 58 recenzji artykułów naukowych opublikowanych w 15 czasopismach międzynarodowych i jest członkiem komitetów redakcyjnych 3 czasopism krajowych i międzynarodowych.

Od 2014 współpracuje z Bułgarskim Instytutem Genetyki w Sofii, od 2015 z Uniwersytetem Federico II w Neapolu, Instytutem Zrównoważonej Produkcji Roślin w Neapolu, Wydziałem Biologii, Trakya University w Edirne w Turcji i Ege University, Izmir, Turcja. Brała udział w grantach finansowanych przez NCN.

Specjalizuje się w działalności badawczej dotyczącej grupy grzybów Phoma sensu lato, grzybów endofitycznych i ich zdolności bioaktywnych, wzajemnych interakcji między gatunkami muchówek z rodzaju Asphondylia (Diptera: Cecidomyiidae) oraz grzybami rozwijające się w wewnętrznej ścianie galasów, etiologią, epidemiologią chorób zakaźnych MAP (roślin leczniczych i aromatycznych), ze szczególnym uwzględnieniem nowych i pojawiających się chorób zakaźnych (EID) oraz biologiczna ochrona roślin z wykorzystaniem endofitów.

Aleksandra Woźniak-Czaplarska

Aleksandra Woźniak-Czaplarska
Prezes Zarządu EFI Doradcy Gospodarczy sp. z o.o.

Ekspert posiadający 25 lat doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy z samorządami, przedsiębiorstwami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów z dofinansowaniem publicznym, w tym pochodzących z budżetów UE. Kierownik dużych infrastrukturalnych projektów partnerskich realizowanych przy wsparciu inicjatywy Jaspers, a także projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjalista z zakresu polityki regionalnej, budowania programów operacyjnych, strategii regionalnych, w tym strategii innowacji, we współpracy z Bankiem Światowym. Członek zespołów negocjacyjnych, komitetów oceniających projekty, grup roboczych, uczestnik Akademii Managera PR UE HORYZONT EUROPA.